Licenčné podmienky...

Akékoľvek sťahovanie a kopírovanie fotografií a textov zo stránok patriacich spoločnosti EastLabs.biz, s.r.o. bez písomného súhlasu autora je ZAKÁZANÉ. Použitie fotografií, alebo textov zverejnených v e-shope www.ObchodRonnie.sk je možné len po uzavretí licenčnej zmluvy, za následujúcich podmienok.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto licenčné podmienky definujú vzťah medzi spoločnosťou
EastLabs.biz s.r.o.
Solivarská 28, 080 05 Prešov
IČ: 36827061 IČ DPH: SK2022440596
mail kontakt: admin@eastlabs.biz
telefonický kontakt: Ing. Igor Kopček, +421-905-358 415
(ďalej len „Autor“)

a

akýmkoľvek návštevníkom webových stránok EastLabs – Rap1.sk (https://obchod.ronnie.sk), ktorý kupuje akúkoľvek fotografiu (ďalej len „Fotografiu“), alebo sprievodný text (ďalej len „Text“) z webových stránok www.ObchodRonnie.sk
(ďalej len „Zákazník“)

Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že predmetom tohto licenčného vzťahu nie je predaj Fotografie, alebo Textu, ale iba predaj licencie (oprávnenia) k použitiu Fotografie, alebo Textu. Zákazník sa zakúpením nestáva vlastníkom Fotografie, alebo Textu, môže však Fotografiu a Text využívať podľa podmienok uvedených ďalej v licenčných podmienkach a v licenčnej zmluve.

2. Pravidlá pre použitie Fotografie, alebo Textu

2.1. Za podmienok a pri dodržaní obmedzení uvedených v týchto licenčných podmienkach a licenčnej zmluve, poskytne Autor Zákazníkovi neexkluzívnu (Zákazník nemusí byť jediným užívateľom Fotografie), časovo obmedzenú, neprenosnú licenciu k vyobrazeniu Fotografie, alebo Textu na internetových stránkach Zákazníka.

2.2. Zákazník nemá právo poskytovať licenciu k použitiu Fotografie, alebo Textu tretej osobe.

2.3. Zákazník má právo Fotografiu, alebo Text poskytnúť k náhľadu svojim zamestnancom, partnerom, alebo klientom.

3. Obmedzenia

Bez ohľadu na akékoľvek vyššie uvedené podmienky sa Zákazník zaväzuje, že NEBUDE:

3.1. Poskytovať, alebo predávať licenciu k Fotografii, alebo Textu, či akékoľvek práva vyplývajúce z licenčného vzťahu, tretej osobe.

3.2. Prevádzať akúkoľvek úpravu alebo zásah do Fotografie, alebo Textu, ktorý je v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi.

3.3. Používať Fotografiu, alebo Text ako súčasť web stránky, v článkoch v novinách, alebo časopise bez nasledujúceho dodatku: © [EastLabs.biz], alebo [EastLabs.biz partner]

3.4. Upravovať, prípadne používať Fotografiu, alebo Text tak, aby vyzneli ako propagácia politických, náboženských, ekonomických, alebo iných názorovo založených hnutí, strán a zoskupení.

3.5. Odstraňovať, alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať technické zabezpečenie fotografie neviditeľným vodoznakom Digimarc.

4. Poplatky a ceny

Zákazník zaplatí 30€ bez DPH Autorovi za poskytnutie licencie na jednu Fotografiu a 40€ bez DPH za text v čase ich zakúpenia. Zákazník je oprávnený využívať Fotografiu, alebo Text po dobu jedného roka od zakúpenia.

5. Zodpovednosť za vady

Zákazník berie na vedomie, že Autor a jeho zamestnanci nie sú zodpovední za akékoľvek škody, priamo alebo nepriamo súvisiace s nesprávnym použitím, alebo zneužitím Fotografie, alebo Textu.
Fotografia, alebo Text je poskytnutá Zákazníkovi tak ako je. Záruka alebo reklamácia môže byť uplatňovaná iba v prípade, že dodaná Fotografia, alebo Text nesplňuje technické parametre pre zobrazenie na internetových stránkach.

6. Ukončenie platnosti licenčného vzťahu

Autor má právo ukončiť licenčný vzťah v prípade, že bude zistené porušenie jednotlivých povinností Zákazníka, súvisiacich predovšetkým s článkom 3 týchto licenčných podmienok. V takomto prípade je Zákazník povinný na žiadosť Autora okamžite prestať používať Fotografiu, alebo Text, autorom ktorej je Autor a je predmetom licenčnej zmluvy, bez nároku na vrátenie zaplatenej čiastky za poskytnutie licencie k Fotografii, alebo k Textu.